Michael – andělé ochrany

Archandělé nejvyšší andělé - naučte se pracovat i s nimi

Re: Michael – andělé ochrany

Příspěvekod Violet.11 v 08. červenec 2009, 10:42

Poselství archanděla Michaela k roku 2012

Poselství archanděla Michaela k různým proroctvím souvisejícím s rokem 2012. Budoucnost si utvříme sami svými každodenními činy, rozhodnutími, myšlenkami. Chceme-li žít lásku, buďme láskou.

Prostřednictvím Ronny Herman

"PROCHÁZÍME VĚTREM ZMĚN...

PROROCTVÍ: PRAVDA NEBO NEPRAVDA"


Milovaní mistři, objevilo se plno proroctví a teorií o budoucnosti lidstva a Země. U některých z těchto předpovědí je silná pravděpodobnost, že nastanou, zatímco na jiné jednoznačně nedojde. V průběhu věků mělo lidstvo základní podíl na vytváření struktur přesvědčení kolektivního vědomí, díky čemuž mohla být v různých zemích, mezi rasami a kulturami, stejně jako individuálně, hrána velká dramata - pozitivní i negativní. Pravda je, že každý věk byl ovlivněn převládajícím předurčeným tématem přiměřeným pro tu kterou dobu. Během každé éry existovaly výzvy a příležitosti, které měly vliv na každou živou bytost na Zemi, a každé rodhodnutí, ať prospěšné či nevýhodné, ovlivnilo celek. Nicméně, nikdo a nic nemůže změnit vesmírný Boží plán - s výjimkou našeho Otce/Matky Boha. Cyklus za cyklem, osobní, planetární, galaktické, vesmírné a cykly omniversa se blíží dokončení a je to, jako by se celé Stvoření uvádělo v soulad se středem srdce Hlavního Stvořitele.

Abychom podpořili vaše porozumění ohledně těchto zrychlených časů změn, naznačíme obrysy některých ze scénářů, které ve vaší budoucnosti nenastanou, a poskytneme trochu vhledu do některých změn, k nimž dochází a dojde v blízké budoucnosti. Doufáme, že tím zmírníme něco z onoho neklidu a strachu, jež v této době na Zemi bují.

Nebude žádný "galaktický záchranný tým", jenž by přiletěl na Zemi v ohromných světelných lodích a vyzvedl spravedlivé duše ze Země do nebeských říší. Každý z vás se v té či oné míře účastnil vytváření hustého, omezujícího světa vyvedeného z rovnováhy, v němž nyní žijete, a každý z vás se musí aktivně zúčastnit v záchranné misi tím, že nejdříve zachráníte sebe, a poté budete pomáhat v procesu návratu planety Země do zdravého stavu bytí, a také tím, že vymýtíte minulé negativní vzorce přesvědčení z kolektivního vědomí.

Jak takový monumentální úkol splnit? Nejprve se zaměříte na svůj vlastní transformační proces návratu k rovnováze a harmonii v rámci přijatého spektra Světla a stínu, abyste již dále vyzařovali povznášející, pozitivní myšlenkové vzorce namísto negativních, škodlivých energií.

Rozhodující součástí potřebnou k tomu, abyste ovládli sebe sama a stvořili lepší svět pro sebe a ostatní, je zaměření na a dosažení otevření brány do vašeho Svatého srdce, čímž umožníte Božím částicím Živoucího Světla, aby vtékaly do vaší fyzické nádoby a protékaly jí. Máte si vzít to, co potřebujete pro osobní potřebu, a zbytek necháte proudit dolů do Země a ven do krystalického mřížkového systému okolo Země. Taktéž by bylo velmi prospěšným činem, pokud byste přidělili část vámi přivábených Božích částic do Světové pyramidy ve vyšší 5. dimenzi k využití pro nejvyšší dobro lidstva, Země a všeho Stvoření.

Vy, Strážci Světla, poskytujete lidstvu a Zemi nádhernou službu, stanete-li se pročištěnými nádobami pro Adamantinové částice Světla Stvořitele, a tím, že budete tyto Boží částice sdílet se Zemí a lidstvem. Na vás, jako bojovnících Světla, záleží v těchto časech, kdy se svědomitě držíte v závodu až do konce a povznášíte se nad proud strachu a negativity řádící na Zemi. Zoufalství a strach síli hodinu po hodině, jelikož pronikající čisté Světlo změny naráží do oněch struktur vybudovaných na tekutém písku chamtivosti, stvořených těmi, kteří toužili po nadvládě a ovládání ostatních.

Má též důkladný účinek na ty, kteří jsou uchyceni v iluzi 3/4D a odolávají změně. Vibrační vzorce zjemnění a rozpínání se nebudou dát popřít a - protože potřeba změny sílí - ti, kteří odolávají a odmítají, budou volat o pomoc. Nicméně nemůže dojít k záchraně těchto drahých duší, dokud se nevzdají svého sobeckého smýšlení a nezačnou proces transformace sebe sama.

Jak jste si všichni dobře vědomi, je doba, kdy ti, kteří aktivně hledali lásku, štěstí a sebeuspokojení mimo sebe, vidí, jak jejich materiální statky mizí či se stávají velkým břemenem. Velké množství duší narozených v posledních generacích nikdy netrpělo nedostatkem či chudobou a okamžité sebeuspokojení se stalo normou. V této době je rozsáhlou většinou duší zakoušena osobní i generační karma či nárazy příčiny a důsledku kvůli nezodpovědným činům. Tyto okolnosti se v průběhu dalších pár let budou zhoršovat a mnohé drahé duše si zvolí přechod a pokračování své cesty v jiném 3/4dimenzionálním světě, neboť nejsou připraveny či ochotny provést nezbytné změny potřebné pro návrat k rovnováze a harmonii uvnitř jejich vnitřního a vnějšího světa.

Požehnáni jsou ti z vás, kteří svou vůli uvedli v soulad s vůlí našeho Otce/Matky Boha pro nejvyšší dobro všech. Vnitřní Božská síla musí být aktivována láskyplným záměrem, jinak zůstane statická, neaktivní a nebude reagovat. Vesmírné zákony jsou neměnné. Nicméně, když se sladíte se svým Božím Já, je bohatství z kosmického skladiště dostupné v nikdy nekončící zásobě.

Země nebude zničena ani člověkem stvořenými, ani přírodními silami. Je pravda, že bude pokračovat očišťování Země a bude v různých místech zeměkoule nabývat na četnosti a síle. Každopádně, ti z vás, kteří se pilně snažili dosáhnout ovládnutí sebe sama, jsou mnohem mocnější, než si kdokoli z vás uvědomuje. Skutečně záleží na vás, Hvězdné setbě, kteří jste získali schopnost se napojit na výše-dimenzionální frekvence Světla a dovedli k dokonalosti posvátné dechové techniky a techniky vědomého spolutvoření. Každý z vás je mnohem silnější než 100.000 duší, které stále ještě fungují v rámci negativníno prostředí 3/4D a mají přístup pouze k poloviční síle primární substance životní síly.

Nicméně řekneme, že je vysoká pravděpodobnost, že během 20 let vašeho času bude opuštěno po celém světě mnoho z pobřežních oblastí s nízkou nadmořskou výškou, neboť se stane zjevným, že je nereálné či málo prozíravé pokračovat v boji s elementy a pokoušet se vládnout zemi bez ohledu na to, jak mnoho daní či umělých zábran je vytvořeno. Je načase přijmout skutečnost, že lidstvo a Země jsou uprostřed ohromné změny a že jedinou cestou ke zkrocení elementálních sil přírody je znovu vzít na vědomí velké Království dévů a snažit se s nimi spolupracovat na zmírnění katastrof, k nimž dochází v této době očisty a přestavby Země stále častěji. Vy všichni musíte nést část viny za smutný stav, v němž se Země v současné době nachází, a je potřeba vás všech, abyste dělali, cokoliv dělat můžete, abyste pomohli navrátit svou domovskou planetu do její původní krásy.

Mnozí z vás pociťují silný impuls se přestěhovat na jiné, pravděpodobně bezpečnější místo. Vězte, drahá srdce, že své bezpečí nebo své katastrofy berete s sebou. Nikdy nezapomínejte, že ti z vás, kteří jsou v harmonii se stále se měnícími vibračními vzorci vzestupu, budou vždy v bezpečí a ve správný čas na správném místě, pokud zůstanete soustředěni ve svém Svatém srdci a necháte sebou proudit Boží částice Života/Světla, vlévajíc čisté frekvence Světla do Krystalického mřížkového systému, čímž dojde k vytvoření bezpečného, nedotknutelného prostoru okolo Země, a také kolem každého z vás.

Svět neskončí v prosinci 2012. Na každý pád se ale rychle mění vám známý svět, den po dni, a než nastane rok 2012, budete žít ve skutečně velmi odlišném světě. Propast mezi Světlem a územím stínu bude výraznější a na různých posvátných místech světa se začnou formovat dokonalá Světelná města. Tato svatá města budou postavena v oblastech, kde se protínají krystalické mřížky a silové čáry a kde jsou nejsilnější vibrace Světla Stvořitele, a budou k sobě přitahovat ty, kteří s nimi rezonují a jsou v harmonii s jemnými vibračními vzorci konkrétního Města Světla. Ti, kteří stále fungují na úrovni nižších nevyrovnaných frekvencí, se v těchto oázách vyšších dimenzí nebudou cítit pohodlně. Možná přijdou na krátkou návštěvu, ale nezůstanou.

Očista Země bude pokračovat, ale do té doby bude zcela zjevné, kde se nachází většina bezpečných míst a kde je zapotřebí další očisty. Stále bude docházet k válkám a bojům omezeným na jedno místo. Nicméně mnoho zemí na světě bude zaměřeno na svůj vlastní lid a vnitřní záležitosti, a na to, jak udržet zdání pořádku během radikálních změn, k nimž bude docházet. Nastala doba, kdy by každý národ, stejně jako každý člověk, měl usilovat o odklizení svých vlastních nepovedených stvoření, a to dříve, než ukáže prstem na ostatní v úsilí odvrátit pozornost od svých vlastních nedostatků a chyb.

Přišla doba, kdy musíte sledovat záměr a integritu vašich vůdců. Je čas odepřít vedoucí pozici těm, kdo říkají: "Věřte tomu, co říkám, a nevšímejte si toho, co dělám." Je čas vyžadovat zodpovědnost a čestnost od těch, které vyberete do jakýchkoliv řídících funkcí. Nezískáte zodpovědné, osvícené a laskavé vedení, dokud to nebudete vyžadovat a dokud sebou necháváte mávat prostřednictvím falešných slibů, že "vás zachrání" a udělají z vašeho světa lepší místo.

Opět, milovaní, jste svými vlastními zachránci, a než každý jeden z vás začne přebírat odpovědnost za svá vlastní stvoření a za své omyly, budete nadále v područí těch, jejichž hlavní prioritou jsou vlastní sobecké zájmy.

Milovaní, vy, Hvězdná setba, jste majáky pro ty, kteří se snaží zbavit strachu a okovů iluze 3/4D. Před svou inkarnací do tohoto klíčového života na Zemi jste vystoupili dopředu a souhlasili s tím, že budete součástí onoho předvoje a stanete se zářivým, následováníhodným příkladem pro ostatní. V sobě máte všechny vědomosti potřebné ke splnění vašeho poslání. Když vás zavalí pochybnosti, pamatujte, že všechny vaše minulé zážitky, ať již úspěšné či zdánlivá selhání, vám daly bohatství zkušeností, z nichž můžete čerpat. My se snažíme vám pomoci, abyste se rozpomenuli na vaši velkolepost a abyste věděli, že cokoliv od vás žádáme, dokázali jste již mnohokrát předtím. Prosíme vás, abyste šli do své Pyramidy Světla v 5D a poseděli v energii svého Vyššího Já. Co ve vás probouzí nadšení? Jaké jsou nejhlubší touhy vašeho srdce? Duch vám našeptává, a pokud na toto volání odpovíte, objeví se nádherné perspektivy a přiležitosti překonávající vaše představy, a my zde budeme, abychom vás vedli a inspirovali, jako vždy.

Mnozí z vás v tomto čase zakoušejí Božský neklid, stejně jako mnoho životních změn. Již vás více neuspokojují věci, které vám přinášely potěšení a možná jste ztratili společné zájmy s mnoha vašimi přáteli. Je to tím, že vás vaše Já Duše postrkuje kupředu, abyste rozšířili svou představivost a převzali kontrolu nad svým osudem. Vy a vaši osvícení bratři a sestry "v duši" jste budovateli budoucnosti.

Je vám nabízena báječná příležitost se dostat k moudrosti vašeho Vyššího Já. Prostřednictvím našeho učení vám poskytujeme všechny informace, které budete potřebovat pro přístup k moudrosti galaktického vědomí a ještě za něj, a jelikož se učíte budovat a používat svou Pyramidu síly/Světla v 5D, brzy se napojíte na galaktickou Bránu nekonečna, kde vám bude zpřístupněno veškeré bohatství vesmíru... Je vaším Božským právem od narození, abyste žili v hojnosti a prosperitě, jen jste zapomněli. Nejprve si musíte uvědomit, že jste toho hodni, a až budete poté procvičovat a učit se všechny nezbytné dovednosti, začnou se manifestovat ty věci, po nichž ve svém životě toužíte.

Pamatujte, že hojnost přichází v mnoha podobách, tak usilujte o hojnost lásky, radosti, dobrého zdraví a vitality, stejně jako o všechny ty hmotné věci, jež požadujete, abyste mohli žít plný a pohodlný život. Jakmile začnete tvořit zázrak za zázrakem, ti okolo vás budou chtít vědět, co pro to děláte. Právě tehdy budete sdílet techniky, přesvědčení a moudrost, které jste si osvojili. Tehdy se stanete opravdovým mistrem sebe sama. Nejdříve budete učit prostřednictvím svého příkladu a skrze své činy, nakonec prostřednictvím slov. Zaměřujte se na to, co je ve vašem světě správné a hledejte v těch okolo vás jen to nejlepší, neboť právě to posílíte. Můžete změnit svět kolem sebe, jednou myšlenkou po druhé. Vzpomeňte si, že máte ve své Svaté mysli uložené dokonalé Světelné balíčky moudrosti. Spojte se s touto moudrostí a sdílejte ji se svými bratry a sestrami na cestě. Je mnoho cest služby a stát se příkladem ostatním je jednou z těch nejúčinnějších. Vytvářejte krásu, mír a harmonii ve svém životě a ostatní si toho všimnou a budou chtít znát vaše tajemství. Vy, Hvězdná setba, jste posly a architekty Nové Země. Je vás zapotřebí, milovaní.Vyzařujeme ke každému z vás věčnou lásku našeho Otce/Matky Boha. My, houf andělů, jsme vašimi průvodci a ochránci. Volejte nás, my odpovíme.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Čerpáno z http://www.cestyksobe.cz/novinky/nejnovejsi-a-nejzajimavejsi-udalosti/135.html
"Namiřte přímo vzhůru a vystřelte výš, než je člověk schopen dohlédnout - až za hvězdy, tam, odkud ve skutečnosti pocházejí všechny sny." Linda Goodman
Uživatelský avatar
Violet.11
 
Příspěvky: 327
Registrován: 16. červen 2008, 0:51
Bydliště: Východní Čechy

Advertising program
Reklama
 

Re: Michael – andělé ochrany

Příspěvekod babrle v 22. červen 2009, 20:23

:czeka: :sadangel: :pray:
babrle
 
Příspěvky: 299
Registrován: 06. červen 2008, 18:36

Re: Michael – andělé ochrany

Příspěvekod Aurawiewer v 16. červen 2009, 22:08

Miškooo to je osobitná kategÓria humoru. sa pamatám keď sme začínali channeling.
je troška netrpezlivý a je pedant :-)
ale má veľké a dobré srdce a vždy keď popýtame poradí nám.
Môj najoblúbenejší anjel.Dokonca ani Gabriel naňho nemá a s tým bola tiež pekná sranda.

Skúsenosti s ním? Najvačšia asi keď sa mi ukázalo jeho oko veľkosti päste na chvíľu.
hehe
inak je hrozne mily a ochraňuje ale presne ako povedala vyššie tak naše úlohy nám nechá pekne vyžrať si..
aj vás tak testuje vkuse?
Aurawiewer
 
Příspěvky: 1
Registrován: 16. červen 2009, 22:03

Re: Michael – andělé ochrany

Příspěvekod Violet.11 v 03. únor 2009, 16:39

Ahoj Fujarko :rosa14: ,
jo Michael je borec :023: Je naprosto úžasnej! :3057: Tý jo chlapů co se zabývají andílky je asi málo. Já teda žádného osobně neznám, kromě těch co sem chodí. :1518: Škoda no. :cry: Třeba na nějakého natrefím. :idzjuz:
"Namiřte přímo vzhůru a vystřelte výš, než je člověk schopen dohlédnout - až za hvězdy, tam, odkud ve skutečnosti pocházejí všechny sny." Linda Goodman
Uživatelský avatar
Violet.11
 
Příspěvky: 327
Registrován: 16. červen 2008, 0:51
Bydliště: Východní Čechy

Michael – andělé ochrany

Příspěvekod Iwanka v 31. leden 2009, 0:22

MICHAEL - je archandělem síly, odvahy, spravedlnosti a milosrdenství. Pomáhá když se cítíme bezmocně, při nočních můrách, když potřebujeme ochranu a více bojovnosti, při vyčerpanosti, k očištění místností. Jeho zář je modré barvy.

Anděly ochrany, síly a víry, kterým panuje archanděl Michael voláme tehdy, když se cítíme ohroženi (nejenom fyzicky, ale i v případě psychických a astrálních útoků), když se připravujeme překročit svůj stín, nebo když ztrácíme odvahu. Znám případy, kdy řidič ztrácející vládu nad svým vozem třikrát silně zavolal archanděla Michaela, a přestože situace vypadala velmi vážná, vyvázl bez zranění. Jindy zase auto ve smyku na zledovatělé vozovce po zavolání archandělova jména udrželo směr a zůstalo na silnici.

Zde je jednoduchá modlitba k invokaci andělů ochrany:

Andělé odvahy, síly a Boží vůle pomozte mi prosím uvěřit, že vše se děje pro dobro mé duše.
Nedovolte, abych ztrácel(a) víru ve své schopnosti, a pomozte mi vždy jednat tak, aby to bylo pro nejvyšší dobro mé i všech zúčastněných. Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé prosby, a to ve jménu Všemocného.


P.S.: máte-li další modlitbičky, týkající se tohoto tématu, napište je prosím. Díky. :rosa14:
"Nic v našem životě není opravdu jisté, naučme se proto včas zacházet s nejistotou..."
Uživatelský avatar
Iwanka
 
Příspěvky: 400
Registrován: 28. červen 2007, 12:50


Zpět na Archandělé

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron